Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι θα λάβουν υπηρεσίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής θα παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους:

• Εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών και την πληροφόρηση για την ειδικότητα και το αντικείμενο των προγραμμάτων Κατάρτισης καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

• Υποστήριξη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό με την επαγγελματική πληροφόρηση

• Κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης ωφελούμενου

• Υποστήριξη του ωφελούμενου κατά την υλοποίηση του προγράμματος Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης και κατά την διαδικασία Πιστοποίησης

• Ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Προβλέπονται 4 ατομικές συνεδρίες με θεματικό αντικείμενο :

1η Συνεδρία: Λήψη Ιστορικού, Ατομικός Φάκελος με Διάγνωση αναγκών, Ενημέρωση για τις ειδικότητες και επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης.

2η Συνεδρία: Κατά τη διάρκεια της θεωρίας και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Ενημέρωση για την επιλεγμένη επιχείρηση πρακτικής, Ανάλυση καθηκόντων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, υποχρεώσεις και κανόνες υλοποίησης.

3η Συνεδρία: Μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. Αποτίμηση Πρακτικής Άσκησης και Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

4η Συνεδρία: Μετά τη λήξη της διαδικασίας Πιστοποίησης. Πληροφόρηση ωφελούμενου για εργασιακά θέματα - Ενημέρωση και προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Παραδοτέα της Δράσης είναι οι Ατομικοί Φάκελοι των ωφελούμενων (300) που θα περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά εργαλεία Συμβουλευτικής.

Η Δράση Συμβουλευτικής θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές για τον σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, από το Ανάδοχο Σχήμα που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ».

Ο Ανάδοχος πάροχος θα διαθέτει προς χρήση πληροφορικό σύστημα για την ορθή υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

Η δράση της Συμβουλευτικής θα υλοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, πχ η υγειονομική κρίση του COVID-19. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης (e-councelling) με χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής (ΟΣΣ), οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ».

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός Δράσης 42.000€

Χρονική διάρκεια υλοποίησης : 10 μήνες

 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, θα προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης βασιζόμενο στην Μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» με την παρακάτω μεθοδολογία υλοποίησης: Τα προγράμματα Κατάρτισης περιέχουν 110 ώρες θεωρίας και 240 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι η αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων με την χρήση όλων των απαραίτητων μεθόδων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης ώστε να ενισχυθεί η προοπτική απασχόλησης τους.

Ο Ανάδοχος θα είναι αδειοδοτημένος πάροχος Κατάρτισης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ» και θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το ΜΩΚ δεν θα ξεπεράσει τα 10,9€ για το τμήμα της θεωρητικής κατάρτισης και τα 7,2€ για το τμήμα της πρακτικής άσκησης. Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα για κάθε ωφελούμενο.

Η τήρηση του περιεχομένου των προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί όροι που θα ακολουθηθούν θα ελέγχονται από την αρμόδια Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, δηλαδή: α) κατά την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης, β) κατά τους διοικητικούς ελέγχους δαπανών, γ) κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. Οι διαδικασίες αυτές συνιστούν έλεγχο της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των παραδοτέων της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης.

Τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος βαθμολόγησης και τυχόν περιθώριο μεταβολής του αριθμού των ωφελούμενων ανά χωρική ενότητα, θα προβλεφθούν στον Οδηγό Υλοποίησης Πράξης που θα αναπτυχθεί από τον Δικαιούχο.

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ». Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, πχ η υγειονομική κρίση του COVID-19. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης με σύγχρονη εξ αποστάσεως Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση μέσω case-studies σύμφωνα με τους ειδικούς όρους σχεδιασμού και υλοποίησης της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και Μικτής Κατάρτισης / Μάθησης, του θεσμικού πλαισίου «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ».

Γενικοί & Ειδικοί όροι υλοποίησης θεωρητικής κατάρτισης

Η συνολική ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης ανέργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.

Η καταληκτική ώρα θεωρητικής κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει την 22.00 μμ.

Το κατώτατο όριο συμμετεχόντων σε ένα τμήμα δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή σε ένα τμήμα τηλεκατάρτισης δεν θα υπολείπεται των πέντε (5) ατόμων. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) καταρτιζόμενους σε συνάρτηση πάντοτε με τη δυναμικότητα και την υλικοτεχνική υποδομή των παρόχων κατάρτισης.

Σε κάθε πρόγραμμα η άντληση των απαιτούμενων εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιείται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν. Αξιοποίηση εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης εκτός των πιστοποιημένων επιτρέπεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι δυνατή η εξεύρεσή τους, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/ καφέδες.

Η επιτυχής παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης εκ μέρους των καταρτιζομένων αποτελεί σωρευτικά συνάρτηση:

-της ημερήσιας παρουσίας τους ή διαδικτυακής συμμετοχής τους σε αυτό. Το επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, με την εξαίρεση των ωφελουμένων ειδικών ομάδων, για τους οποίους το όριο αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του αναδόχου - παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

-της αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της κατάρτισης,

-της συμμετοχής τους σε εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνεργαζόμενος με τον φορέα πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα. Το σύνολο των Ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν από τον συνεργαζόμενο με τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επαγγελματικών προγραμμάτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση. Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).

Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997.

Ειδικοί όροι Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους ανέργους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Η καταληκτική ώρα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης συναρτάται με το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ο επιφορτισμένος με το έργο της εποπτείας της πρακτικής άσκησης εκπαιδευτής (επόπτης πρακτικής) θα είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή θα τεκμηριώνεται επαρκώς η μη ένταξή του. Οι εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης των εργαζομένων θα μπορούν να είναι στελέχη της επιχείρησης συνδεόμενοι με οιαδήποτε εργασιακή σχέση με την επιχείρηση ή ιδιοκτήτες - διευθύνοντες σύμβουλοι της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται η συνάφεια του εκπαιδευτικού αντικειμένου με τα προσόντα του εκπαιδευτή. Η επιτρεπόμενη αναλογία εκπαιδευτή και καταρτιζομένων στην πρακτική άσκηση θα προσδιορίζεται στην προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση θα τεκμηριώνεται και θα αξιολογείται η δυνατότητα ουσιαστικής και ποιοτικής υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις επιλεγμένες επιχειρήσεις στη βάση του αριθμού των θέσεων εργασίας της επιχείρησης και της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής, ενώ σε καμία περίπτωση ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την σύζευξη των συμμετεχόντων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης.

Footer Image