Ωφελούμενοι είναι 300 άνεργοι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία επιλογής θα προβλέπει την ανάπτυξη κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης των υποψηφίων θέτοντας προτεραιότητα σε όσους είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και των συμμετεχόντων για πρώτη φορά σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 2018-2020.

Η γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων που θα ενταχθούν στο Έργο θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Επιλογής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολούθως, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων, τον οποίο κοινοποιεί στον Ανάδοχο που θα υλοποιήσει το Έργο. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων και ένταξης τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων, θα προκύψει αυστηρά από διαδικασία ανοικτής Πρόσκλησης που θα διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους, ο Ανάδοχος δύναται να προβεί στη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των ατόμων (π.χ. αντικατάσταση, χρονική μετάθεση εισαγωγής σε τμήμα), βάσει της ετοιμότητας των ωφελούμενων να εισαχθούν στις δράσεις του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η μη συστηματική ανταπόκριση ωφελούμενου σε έγγραφη πρόσκληση του Αναδόχου να συμμετάσχει στις ενέργειες του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να τον διαγράψει από τους πίνακες των επιλεγέντων και να προβεί στην αντικατάσταση του, από τα διαθέσιμα άτομα του πίνακα επιλεγέντων ή/και επιλαχόντων.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης πρέπει να είναι σύμφωνες με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (Παράρτημα VIII της παρούσης).

Το Προφίλ των Στελεχών Συμβουλευτικής Υποστήριξης, οι οποίοι θα αναζητηθούν και θα επιλεγούν από το Σχήμα Αναδόχων, με βασικό κριτήριο την ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας σε αντίστοιχες διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι το εξής:

Α. Ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. – Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ. του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113709/ΦΕΚ 1821/23-12-2005 όπως κάθε φορά ισχύει ή

Β. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) ή Γ. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα ή

Δ. Απασχολούμενοι αποκλειστικά ως Σύμβουλοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει. Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το γινόμενο: αριθμός συνεδριών που υλοποιήθηκαν εντός εκάστου μήνα από το Σύμβουλο Χ 35,00 € ή

Ε. Απασχολούμενοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο εργασίας εκτός της συμβουλευτικής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνεδρίες συμβουλευτικής θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και το συνολικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανά συνεδρία ανέρχεται σε 35 €.

Αντικατάσταση στελέχους συμβουλευτικής / συμβούλου επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της δράσης με στέλεχος / σύμβουλο αντίστοιχων προσόντων.

Ελάχιστες προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού

Για τη θεωρητική κατάρτιση θα τίθενται οι ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικά κριτήρια προσδιορισμού της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν: τη συνάφειά του με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος, την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις, την καταλληλότητά του ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των δυνητικά ωφελουμένων, τη διαθεσιμότητά του και τη δυνατότητα προσαρμογής του σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Για τα προγράμματα κατάρτισης θα απαιτηθεί η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού από τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους. Το υλικό αυτό θα αποτελεί παραδοτέο της δράσης που υποβάλλεται και αξιολογείται από τον Δικαιούχο.

Footer Image