Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή/ και διεθνώς αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης καθιστούν απολύτως εφικτή την πιστοποίηση των καταρτισθέντων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης προσώπων, όπως αυτές περιγράφονται στην “ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ELOTENISO/IEC 17024” του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων θα συμμετάσχει σε Ένωση Εταιρειών που θα προκύψει ως Ανάδοχο Σχήμα μετά από διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και θα πληροί υποχρεωτικά τα κριτήρια για την πιστοποίηση προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή/ και διεθνώς αναγνωρισμένων Προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι το πιστοποιητικό που θα εκδώσει ο Φ.Π.Π. για τις επιλεγείσες ειδικότητες, θα έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία, μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης, στις οποίες συμμετέχει o Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)/ ΕΟΠΠΕΠ/ Διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας που παρέχει προϊοντικές πιστοποιήσεις.

Το κόστος της πιστοποίησης δεν θα ξεπεράσει τα 150€ ανά ωφελούμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα υλοποιηθούν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθoύν εναλλακτικά και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, πχ η υγειονομική κρίση του COVID-19. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας πιστοποίησης θα διαθέτει πιστοποίηση με περιγραφή πιστοποίησης «Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ εξ αποστάσεως (tele-proctoring)».

Footer Image