«Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 6002392,

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π. «Ήπειρος 2021-2027 », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 6002392,

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ανέργους της χωρικής ενότητας Ιωαννίνων, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε κλάδους αιχμής, όπως αναφέρονται παρακάτω, συνοδευόμενη από πιστοποίηση, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με κύριο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι τομείς που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι:

         •  Τουρισμός – Πολιτισμός και Δημιουργική Βιομηχανία. Συγκεκριμένα,  στελέχη Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων, στελέχη ορεινού τουρισμού – marketing – συνοδός βουνού και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων

          • Πρωτογενής Τομέας. Συγκεκριμένα, στελέχη επιχειρήσεων τυποποίησης-μεταποίησης-εμπορίας αγροτικών προϊόντων

          • Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στελέχη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

          • Logistics. Συγκεκριμένα, στελέχη επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται:

1.         Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

2.         Θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων και την προώθησή τους στην απασχόληση, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

3.         Η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που άλλωστε αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά των θέσεων εργασίας και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές.

4.         Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων.

5.         Η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, μέσω της διεξαγωγής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά των θέσεων εργασίας και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές.

6.         Η εξοικείωση των ωφελούμενων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.

7.         Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποτεθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, η πρακτική άσκηση, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και την κοινωνική τους ένταξη.

Footer Image