ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6002392

 

Ιωάννινα 22/02/2024

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κατάρτισης. Υποβολή Αιτήσεων από 22/02/2024 έως και 10/03/2024.

 

Το Επιμελητήριο  Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027», υλοποιεί ως Δικαιούχος την Πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002392 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. « Ήπειρος 2021-2027». Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία 300 ανέργων, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που κατοικούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε κλάδους αιχμής της Περιφερειακής Οικονομίας, με προοπτικές απασχόλησης. Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης, 350 ωρών έκαστο (110 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Στελέχη Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων
  • Στελέχη ορεινού τουρισμού – marketing – συνοδός βουνού και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
  • Στελέχη επιχειρήσεων τυποποίησης-μεταποίησης-εμπορίας αγροτικών προϊόντων
  • Στελέχη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
  • Στελέχη επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics

 

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι - δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης στους 8 Δήμους (Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου) της Π.Ε. Ιωαννίνων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Πράξη, μέσω της κατωτέρω ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της Πράξης:

https://training.cci-ioannina.gr/

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τους Όρους της Πρόσκληση, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων https://www.cci-ioannina.gr/

Footer Image