Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής της Πράξης με MIS 6002392

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου»  (MIS 6002392) και για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 30/11/2023 (με πλήρη και ορθά δικαιολογητικά) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

Footer Image