ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έργο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τίτλο:

«Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων από το ΕΒΕ Ιωαννίνων»

Κωδικός ΟΠΣ 6002392» 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινά η υλοποίηση της Πράξης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τίτλο  «Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων από το ΕΒΕ Ιωαννίνων» .

Βασική επιδίωξη της Πράξης είναι : (α) η παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων συμβουλών για την ορθολογικότερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας από τους άνεργους, (β) η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τα προσόντα τους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς και (γ) η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση – επέκταση και εξειδίκευση των δυνατότητων απασχόλησης των ανέργων και η άμεση επανένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας.        

Αναλυτικότερα:

  • Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 300 άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

     

  • Αντικείμενο της Πράξης αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε κατά τόπους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

     

  • Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης (θεωρητικής και Πρακτικής)  και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της απόκτησης και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους κλάδους με προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στην προώθηση τους στην απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και αφετέρου στην κοινωνική τους επανένταξη.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασία.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων απευθύνεται στα μέλη του  και μέσω αυτών στις επιχειρήσεις, και τις ΚΑΛΕΙ να συμμετέχουν ενεργά εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://training.cci-ioannina.gr/ ) για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Μέσω της ενεργούς συμμετοχής, όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πράξης, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα αναδείξει, για μια ακόμα φορά,  την  βαρύτητα που δίνει στο  θεσμό της Δια Βίου Μάθησης.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα: https://training.cci-ioannina.gr/
Footer Image