Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής της Πράξης με MIS 6002392

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου»  (MIS 6002392) και για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 30/11/2023 (με πλήρη και ορθά δικαιολογητικά) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Προσωρινός Πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και  για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησής τους και από το  site  του Φορέα: https://training.cci-ioannina.gr και ειδικότερα από την επιλογή:   «Υποβληθείσες αιτήσεις – Αναζήτηση Αίτησης».     

Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα. 

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο  training@cciioannina.gr συνοδευόμενες:

  • από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) 
  • και τον λόγο της ένστασής τους.

Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.

 

.

Footer Image